Aşağıda Listelenen Doktora Tezleri TÜBİTAK Projesi Kapsamında Desteklenmiştir.

  YÖK TEZ KODU ADI-SOYADI YILI TEZ BAŞLIĞI TÜRÜ
1 672942 ZEHRA GÜRSOY MAHDY 2021 Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizlerde lider algılamaları
Leaders’ perceptions during the crises between Turkey and Greece
Doktora
2 659433 KATİBE DİCLE BAYIR 2020 Ulusararası krizler ve insan hareketliliğinin araçsallaştırılması
Instrumentalization of human mobility during the international crises
Doktora
3 649443 AYŞE KÜÇÜK 2020 Türk dış politikası açısından tekrarlayan çatışmalar: Algı, söylem, siyasa
Protracted conflicts in terms of foreign policy: Perception, discourse, politics
Doktora
4 654734 TUĞÇE KAFDAĞLI KORU 2020 Türk dış politikasını ilgilendiren krizlerde yasama-yürütme ilişkisi
Legislative-executive relationship in the crises concerning the Turkish foreign policy
Doktora
5 642384 ÜMRAN ÜÇBAŞ 2020 Neoklasik realizm ve Türkiye’de dış politikanın süreçsel analizi
Neoclassical realism and analysis of Turkish foreign policy
Doktora
6 598409 MEHMET TURAN ÇAĞLAR 2019 Yerelden uluslararası düzlemlere Suriye krizinin dönüşümü
Transformation of the Syrian crisis from local to international levels
Doktora
7 432567 AYDIN ŞIHMANTEPE 2016 Türkiye’de dış politika krizlerinde karar alıcının operasyonel kodları: Süleyman Demirel örneği
Operational codes of decision maker in foreign policy crises in Turkey: Süleyman Demirel example
Doktora