GSD 16 Kapak

Helin Sarı Ertem,”Kimlik ve Güvenlik İlişkisine Konstrüktivist Bir Yaklaşım: “Kimliğin Güvenliği” ve “Güvenliğin Kimliği”,  Güvenlik Stratejileri, Yıl: 8, Sayı: 16, ss.177-236.

Öz
Uluslararası iliskilerde “sosyal insa”nın ve “etkilesim”in önemine dikkat çeken konstrüktivist (insacı) yaklasım, geleneksel teorilerin güvenlik ve dıs politika kavramlarına yükledigi anlamların yeniden gözden geçirilmesi gerektigi iddiasındadır. Konstrüktivistlere göre, kültür ve kimlik gibi soyut unsurlar, güvenlik ve dıs politika analizleri üzerinde, uzun yıllar ihmal edilmis olan, degistirici ve dönüstürücü bir etkiye sahiptir. Konstrüktivist varsayımlardan yola çıkarak, kimlik ve güvenlik algısının birbiri ile olan yakın ilişkisine odaklanan bu makale, devletlerin ortaya koydugu dıs politikaların, bu iki temel unsur arasındaki etkilesim çerçevesinde analiz edilmesi gerektigini öne sürmektedir. Devletin “insansılastırılmasının” mümkün oldugu inancından hareketle, makale, bireyin kimligi ve güvenliğe dair algısı arasındaki etkilesimin bir benzerinin, devletin kimligi ve
güvenlige dair algısı arasında yasandıgını ortaya koymakta ve dış politika analizinde “kimligin güvenligi” kadar, “güvenligin kimligi”nin de önem arz ettigini ileri sürerek, Uluslararası İliskiler literatürüne özgün bir katkı saglamaya çalısmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konstrüktivizm, kimlik, güvenlik, sosyal etkilesim, ontolojik güvenlik.

Abstract
The constructivist approach, which attaches significance to “social construction” and “interaction” in international relations, claims that the meanings that are given by the traditional theories to the concepts of security and foreign policy must be reconsidered. According to the constructivists, abstract elements like culture and identity have a modifying and transformative effect on security and foreign policy analyses, which had long been ignored. Through constructivist presumptions, this article focuses on the close
relationship between identity and security perception and claims that the foreign policies of the states must be analyzed in frame of the interaction between these two basic elements. Relying on the idea that the “anthropomorphization” of the state is possible, this article presents that a similar version of the interaction between an individual’s identity and security perception is being experienced between the identity and security perception of a state and aims to make a unique contribution to the IR literature by claiming that “the identity of the security” is as significant as “the security of the identity” in foreign policy analysis.
Keywords: Constructivism, identity, security, social interaction, ontological security.