Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sitesinden Derlenmiştir.

 

Dizin: (71 kayıt)

20.05.1982 Tarihli ve 2674 Sayılı (Karasuları) Kanunun Verdiği Yetki Uyarınca Türkiye’yi Çevreleyen Denizlerin Özellikleri ile Hakkaniyet İlkesi Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Karasuları Genişliği ile İlgili Olarak Karadeniz’de ve Akdeniz’de Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
23.06.1978 Tarihli Karadeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma ile Belirlenen Sınırın, Aynı Zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgelerin de Sınırını Teşkil Etmesi Hakkında Teati Edilen Mektuplar
Gürcistan ile Türkiye Arasında Sınır Sözleşmesi
Hududa Mütaallik Dört (4) numaralı Protokol (Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)
Karadeniz’de Türk ve Sovyet Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tesbiti Hakkında Protokol
Karadeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Karasuları Arasındaki Deniz Hududunun İşaretlenmesine (Demarkasyonuna) İlişkin Belgeler
Karasuları Kanunu (Türkiye Cumhuriyeti’nin Tek-taraflı işlemleri)
Türk-İran Hududunun Yeniden Tesbiti Hakkında Nota Teatisi
Türk-İran Karma (Muhtelit) Hudut Komisyonunca Kabul Edilen Protokol
Türk-İran Muhtelit Hudud Komisyonu Van Toplantısı Mukarreratı (Karar tarihi 14.12.1951)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülkeyi Birbirine Bağlayan Yeni Bir Yol ve Sınır Geçiş Tesisi Yapımına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı Hakkında Anlaşma ile Bu Anlaşmanın Eki Protokoller
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz’de Deniz Sınırının Teyidine İlişkin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Hükümeti Arasındaki 14. Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonu Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti Arasında Sınır ve Kıyı Ticareti Andlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 28.02.1967 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkındaki Protokol ve Eklerine İlişkin Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalanmış Olan, İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattının Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin ve Hudut İşaretlerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile Hudut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Devlet Hududunun 41 Nolu Hudut İşaretinden 450 Nolu Hudut İşaretine Kadar Olan Bölğesinde Bulunan Arpaçay (Ahuryan) Nehri, Posof Çayı, Çoruh Nehri ve Çaksu Deresi Yataklarındaki Değişikliklerin Önlenmesi Veya Düzeltilmesine Yönelik Hidroteknik Tesislerin Yapımının Gerçekleştirilmesi İle İlgili İşbirliği Hakkında Anlaşma ile Hidroteknik Tesisler İle İlgili İşlerin Yapılması Amacıyla Şahıs, Araç, Yük, Teçhizat ve Diğer Mazlemenin Türk-Sovyet Devlet Hududundan Basitleştirilmiş Geçiş Düzeni ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalışı Esasları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) ile İlgili Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ArasındaTürk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında (28.02.1967 Tarihli) Protokol ve Ekleri Hükümlerine Uygun Olarak İmzalanan Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Temsilcileri ile Gürcistan Hükümeti Temsilcileri Arasında Çoruh Nehri Üzerinde Yapılmakta Olan Hidrolik Yapılardan Dolayı Çoruh Havzasının Gürcistan Sınırından İtibaren Olası Mansap ve Çevre Etkilerini Belirlemek Amacıyla Gürcistan-Karadeniz-Batum Sahili, Çoruh Nehri ve Kolları Havadan Çekilen Sayısal Renkli Ortofoto Harita Yapımı ile Çoruh Nehri ve Kollarının Enkesitlerinin Alınması İşi Konusunda İşbirliği Yapılmasına Ait Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Sınıra İlişkin Konuların Düzenlenmesi Amacıyla Çalışma Gruplarının Oluşturulması İçin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Mutludere-Rezovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında İki Memleket Topraklarından Akan Nehirlerin Sularından Faydalanmada İşbirliği Yapılması Konusundaki Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şahinşahisi Arasında Hudud Mıntıkasının Emniyetine ve Mezkur Mıntıkada Çıkan Hadise ve İhtilafların Tesviyesine Ait Mukavelename
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadı Hududlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavele ile Serdarabat Barajının İnşaasına Dair Müzyeyel Protokol
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadı Hududlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavele ile Serdarabat Barajının İnşaasına Dair Müzyeyel Protokolün Türkçe Metninde Bazı Tashihat İcrası Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin 1984-1988 Yıllarında Yapılan Müşterek Kontroluna İlişkin Sonuçlar Hakkında Ortak Kontrol Komisyonu Nihai Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Arasındaki Hudut Hadise ve İhtilaflarının Sureti Tetkik ve Halli Usulüne Müteallik Mukavelename ve Eki Protokoller ile Nota Teatileri (1-Hudut Komiserliğinin Tayinine Dair Protokol, 2-Hudut Telaki Noktaları Hakkında Protokol, 3-Hudut Hadiseleri ve İhtilafları Esnasında Duçar Olunan Zararın Tazmini Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi), 4-Hudutlardaki Nehir ve Irmak Sularının Kullanılmasına İlişkin Nota Teatisi)
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Yapılan Meriç Nehrinin (Meriç-Ebros (Evros) Irmağının) Her İki Sahilinde Su (İdrolik) Tesisatının Tanzimine Dair Türk-Elen İtilafnamesi
Türkiye Cumhuriyeti-İran Sınır Ticareti Mutabakat Zaptı
Türkiye ile Fransa Arasında İmzalanan Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kat’i Surette Hallini Mutazammın Anlaşma (Hatay Anlaşması)
Türkiye ile İran Arasındaki Hudut Hattının Tashihine Müteallik Anlaşma
Türkiye ile İran Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname
Türkiye ve Sosyalist Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti Ahalisinin Hududun Diğer Tarafında Bulunan Mer’alardan Sureti İstifadelerine Dair Mukavelename
Türkiye ve Sosyalist Sovyet Gürcistan Cumhuriyetinin Menatık-ı Hududiyesinde Sakin Ahalinin Hududu Suret’i Mürurları Hakkında Mukavelename
Türkiye-Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk ve Bulgar Demiryolları Hudut Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Anlaşma ve Ekleri
Türkiye-Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk-Bulgar Sınırındaki Büyük Aziziye (DRIANOVETZ) Tepesinin Özel Statüsünün Kaldırılmasına Dair Protokol (ve 13.07.1940 Tarihli ve 2/13917 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı)
Türkiye-İngiltere ve Irak Hükümetleri Beyninde Ankara’da 05.06.1926 Tarihinde Mün’akit Hudut ve Münasebat-ı Hasene-i Hemcivari Muahedenamesi
Türkiye-Irak Arasında Hudutların Yeniden İşaretlenmesine Dair Protokol
Türkiye-Irak Rödemarkasyon Ortak Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Tutanağı ve Ekleri
Türkiye-İran Arasında 15. Yüksek Hudut Komisyonu Protokolü
Türkiye-İran Arasında İmzalanan Sarısu ve Karasu Nehirlerinin Kullanılması Hakkında Protokol
Türkiye-İran Arasında İmzalanan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonunun XI. Toplantısında İmzalanan Protokol (26 Eylül-8 Ekim Tarihleri Arasında Ankara’da Yapılmıştır)
Türkiye-İran Arasında İmzalanan ve 13-23 Ocak 1970 Tarihleri Arasında Ankara’da Yapılan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonunun 13. Toplantısında İmzalanan Protokol ve Ekleri
Türkiye-İran Arasında İmzalanan ve 30 Ekim-14 Kasım 1968 Tarihleri Arasında Tahran’da 12. Toplantısını Yapan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonu Tarafından Alınan Kararları Gösteren Protokol ve Ekleri
Türkiye-İran Hükümeti Arasında İmzalanan Türk-İran Hududu Üzerindeki Hudut İşaretlerinin Muhafazası, Bakımı, Onarımı, Kontrolü, Yenilenmesi ve Yerinde Olmayanların Yerlerine Dikilmesi Hakkında Protokol
Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi IV. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
Türkiye-İtalya Hükümeti ile Akdolunan Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Cihet-i Aidiyeti Hakkında İtilafname (Anadolu Kıyıları ile Meis Adası Arasında Karasularının Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme)
Türkiye’nin Karadeniz’de 200 Millik Münhasır Ekonomik Bölge İlan Etmesi Hakkında Karar
Türkiye-Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Hududun Tarafeyninde Bulunan Mer’alardan Her Bir Taraf Ahalisinin İstifadesine Dair Mukavelename ve Notalar
Türkiye-Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri Arasında Hudud Mıntıkası Ahalisinin Türkiye-Sovyet Hududundan Mürurlarına Dair Mukavelename ve Ekleri Notalar
Türkiye-Sovyet Karma Komisyonunun Arpaçay (Ahuryan) Üzerinde Müşterek Bir Baraj İnşası ile İlgili 25.04.1963 Toplantısına Ait Protokol ve Ekleri ile 1964 Tarihli Ek Muhtıralar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Baraj Gövdesi Üzerinden Geçişine İlişkin Protokol ve Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Üzerinde Hudut Yeniden İşaretleme (Rödemarkasyon) Türk-Sovyet Ortak Komisyonu’nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin 225 Metrekarelik Bir Alanı Türkiye Cumhuriyeti’ne Kompanse Etmesi ve 52/5 No’lu Yardımcı (İlave) Hudut İşaretinin Dikilmesi Hakkında Karar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve Ekleri ile Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve Ekleri
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara’da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında Protokol
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara’da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında Protokole Ek Teknik Protokol
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara’da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) İşlerinde Çalışan Personelin Türk-Sovyet Hududundan Geçiş ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalış Esasları
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) ile İlgili Talimatlar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Karadeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma
Türkiye-Sovyet Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı Hududunda Zuhur Eden İhtilafların Usulü Tetkiki ve Halli Mukavelenamesi ve Eki Protokol
Türkiye-Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Suriye Hududunda Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye-Suriye Arasında Hududun Gözetlenmesi, Hudud Rejimi, Hududu Geçen Sürülere Tatbik Edilecek Usule ve Göçebe Ahalinin Kontrolüne Müteallik Protokol
Türkiye-Suriye Arasında Hudut Emniyeti Hakkında Türk-Fransız Ortak Bildirisi
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Hudutta Emniyetin Sağlanması Hakkında Protokol
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Türk-Suriye Hudut Bölgesinde Kat’i Emniyeti Tesis Etmek Üzere Kurulmuş Olan Karma Komisyona Dair Protokol
Türkiye-Suriye Hududunun Kesin Sınırlanması Neticesinde Arazileri Yekdiğerinin Tarafında Kalan Ahalinin Geleceğini Düzenleyen Protokol
Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Toplantıları Sonunda İmzalanan Protokol
Türkiye-Yunanistan Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Ana Protokol ve Ekleri
Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesine İlişkin Plan Uygulaması, Talimat ve Kararlara ait Liste
Türk-Yunan Trakya Hududunun Mühim Kısmını Tayin Eden Meriç Nehri Mecrasının Islahı Dolayısıyle 19.01.1963 Tarihinde İmzalanan Protokol

 

Dizin: (6 kayıt)
Hatay Sancağı ile Suriye Arasındaki Hududun Tesbiti Hakkında Nihai Protokol ve Eki Üç Harita
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anti-Personel Mayınların Kullanılmaması ve Ortak Sınıra Yakın Bölgelerdeki Anti-Personel Mayınların Temizlenmesi veya İmha Edilmesi Hakkında Anlaşma
Türkiye-Fransa Arasında İmzalanan Nihai Bir İtilaf İmzasına Kadar Bahr-i Sefid’de Harbe Müncer Olacak Bir Tecavüz Halinde Teşrik-i Mesai Hususunda Müşterek Beyanname
Türkiye-Rusya Muhadenet Muahedenamesi (Ahitnamesi)
Türkiye-Suriye Hududunun Tesbiti Hakkında Protokol
Türkiye-Suriye Hududunun Tesbiti Hakkında Protokol’un 3. Maddesinin Tadili Hakkında Fransa Sefaretinin Notası

 

Dizin: (10 kayıt)
Türk-İran Hudut Bölgelerinde Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Narkotik ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Protokolü
Türkiye-Bulgaristan ile Gümrük Makamları Arasında Mal ve Maddelerin İki Ülke Arasındaki Sınır Üzerinden Kanun Dışı Naklinin Önlenmesi Hakkında İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Irak Arasında Sınır Sorunlarına Dair Toplantı Tutanağı
Türkiye-Irak Daimi Hudut Komisyonu Toplantı Tutanağı
Türkiye-İran Arasında Hudut Bölgelerinde Harita Yapımı için Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin Kontrol İşlerinde Çalışan Personelin Türk-Sovyet Hududundan Basitleştirilmiş Geçiş ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalış Esasları
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin Müşterek Kontrolü Hakkında Protokol
Türkiye-Yunanistan Arasında Trakya Hududunda ve Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafazası, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası Hakkında Protokol