Dizin: (92 kayıt)
1929 Senesinde Londra’da Mün’akit “Deniz Hayat Selameti” Konferansında Bazı Maddeleri Tadil Edilen Beynelmilel Deniz’de Meni Müsademe Nizamnamesini Tadilen Teklif Olunan Merbut “Deniz’de Meni Müsademe” Nizamnamesinin Meriyete Vazı (Londra, 31.05.1929)
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Muaddel Sözleşmesi
Akdeniz Bölgesinde Liman Devlet Kontorolü Konusunda Varılan Anlaşma Tutanağı
Akdeniz Konferansı (Denizüstü Gemilerinin ve Hava Kuvvetlerinin Korsanlığına Karşı Tedabiri Mutazammın Olarak Nyon Anlaşması’na Müzeyyel İtilafname) (Cenevre, 17.09.1937)
Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Mali Düzenlemeler (Rio de Janeiro, 14.05.1996)
Balina Avcılığının Tanzimine Dair Mukavelename (Cenevre, 24.09.1931)
Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme
Deniz Emniyeti Komitesi’nin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006-08 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul’da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Arasında Mutabakat Muhtırası
Deniz İşaretlerine Ait Anlaşma ve Talimatname, Normal Yerlerinde Bulunmayan Bekçili Fener Dubalarına Dair Anlaşma ve Talimatname ile Fenerlerin Evsafı ve Radyofarlar Hakkında Tavsiyeler (Lizbon, 23.10.1930)
Deniz Müsedemelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (Brüksel, 23.09.1910)
Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (Brüksel, 23.09.1910)
Denizde Can Emniyeti Milletlerarası Konferansında Kabul Edilen Nihai Karar ve Ekleri (1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi, Kararlar, Tavsiyeler)
Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin Yerine Kaim Olmak Üzere Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilatı’nın Londra’da Düzenlediği Konferansta Kabul Edilen Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi
Denizde Can Emniyetini Koruma Konferansında Akdolunan Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (Londra, 10.06.1948)
Denizde Kıyısı Olmayan Devletlere Bayrak Hakkı Tanınması Hakkında Beyanname
Denizlerde Can Emniyetinin Korunması Hakkında Akdedilen Milletlerarası Sözleşme ve Ekleri ile Nihai Protokol
Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) (Londa, 02.11.1973)
Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi)’yi Tadil Eden Protokol (MARPOL-78 Protokolü) (Londa, 17.02.1978)
Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Devlet Gemilerinin Muaflığına Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi İçin (10.04.1926 Tarihinde Brüksel’de) İmzalanan Milletlerarası Sözleşmeye Ek Protokol
Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (Londra, 07.07.1978
Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi
Hastane Gemileri Hakkında Sözleşme
Hükümetimiz ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik ve Deniz Nakliyatı Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatı Bünyesinde Hazırlanan Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Eki ve Konferansta Kabul Edilen Sekiz Karar
INMARSAT Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması (Londra, 16.10.1985)
Karadeniz Bölgesi Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırası
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Teşkiline Dair Anlaşma
Karadeniz’e Sahildar Ülkeler Arasında Deniz Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde İşbirliği Sağlanması Hakkında Anlaşma
Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme
Londra’da akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesi
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin 34. Maddesine Göre Yapılması Gereken Yayınlara Dair Karar
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin Eki Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ve Eki
Milletlerarası Denizde Can Emniyetini Koruma Sözleşmesi-1960
Nyon Anlaşması (İspanya’da Mücadele Halinde Bulunan Taraflardan Hiç Birine Ait Olmayan Ticaret Gemilerine, Denizaltı Gemileri Tarafından Akdeniz’de İspanya İhtilafı Münasebetile Vaki Olan Korsanlık Ef’aline Karşı İttihaz Edilecek Tedbirler Hakkında) (Nyon, 14.09.1937)
Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Seyrüsefere Salih Milletlerarası Su Yollarının Rejimi Hakkında Mukavele ve Talimat
Seyrüsefere Salih Milletlerarası Su Yollarının Rejimi Hakkında Mukavele ve Talimata Ek Protokol
Ticaret Gemilerine Karşı Denizaltı Gemilerinin Hareketlerine Dair Prose Verbal (Londra, 06.11.1936)
Transit Serbestisi Hakkında Mukavele ve Talimat
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Ulusal Deniz Araştırmaları ve Teknolojisi Kurumu Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile İsrail Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Hakkında Uygulama Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetki Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Arasında Açık Denizlere Giden Gemilerin Mürettebat Üyelerinin Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticaret Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karadeniz’de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karadeniz’de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karadeniz’deki Deniz Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrografi Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Ulaştırması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında 27.11.1996 Tarihinde Ankara’da İmzalanan, Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Ticari Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Karadeniz’deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan İki Adet Sahil Güvenlik Botu ile İlgili Andlaşma
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Romanya İçişleri Bakanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanındaki İşbirliğine İlişkin Sözleşme
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılğına İlişkin Anlaşma
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Türkiye’ye İki Denizaltı Ödünç Verilmesine Dair Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye ile Fransa Arasında Fransız Hükümeti ile Gemi Satın Alınmasına Dair Anlaşma
Türkiye ile İtalya Arasında Denizcilik Alanında Uygulanması Öngörülen Bazı Hükümleri İçeren ve Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Geçici Anlaşma
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Amerika Birleşik Devletleri’nden Satın Alınacak Üç Muharip ile İlgili Olarak Aktolunan Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türk Hükümetine Gemi Ödünç Verilmesine Dair Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türk Hükümetine Gemi Ödünç Verilmesine Dair Anlaşmanın Sürelerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türkiye’ye İki Denizaltı Ödünç Verilmesine Dair Anlaşmayı Değiştiren Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türkiye’ye Ödünç Verilen USS Bergall Gemisinin Süresinin Uzatılması Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Birleşik Krallık Arasında İmzalanan İngiliz İhtiyat Filosuna Mensup Dört Büyük Muhribin Türk Hükümeti Tarafından Satın Alınması Hakkında Teati Edilen Mektuplar
Türkiye-Birleşik Krallık Arasında İmzalanan İngiliz İhtiyat Filosuna Mensup Dört Muhribin Satın Alınması Hakkında 16.08.1957 Tarihli Anlaşmaya Ek Teati Edilen Mektuplar
Türkiye-Mısır Arasında Denizcilik Anlaşması
Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler (4 Kasım 1993 Tarihinde Kabul Edilen A.735 (18) Sayılı Karar (Gündem Maddesi 10))
Uluslararası Denizde Çatmayı Önleme Tüzüğü Kurallarında Yapılan Değişiklikler
Uluslararası Yükleme Sınırı Konferansının Nihai Kararı ve Ekleri: 1-1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve Ekleri 2- Tavsiyeler (Hükümetlerarası İstişare Denizcilik Teşkilatı Aracılığı ile Londra’da Toplanan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Konferansında Kabul Edilen Nihai Karar ile Ekleri)
Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi, Nihai Protokol ve Ekleri
Yeknesak Bir Deniz Balizaji Sistemine Dair Beynelmilel Anlaşma (Cenevre, 13.05.1936)