TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU   
GENEL BİLGİLER                 KRİZİN ADI 1994-1995 Ege Krizi III (casus belli) -Krizi en iyi tanımlayacak jenerik ismin girilmesi 
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ DEVLET -Krizin doğrudan tarafı olan ülkelerin isimlerinin girilmesi
KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET -Krizin tetiklenmesine yol açan sözel/eylemsel davranışı kim gerçekleştiriyor? Devlet / Devletdışı
HÜKÜMET YAPILARI  Türkiye -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir Koalisyon
Yunanistan -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir
SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ TÜRKİYE
DEVLET BAŞKANI Süleyman Demirel
BAŞBAKAN Tansu Çiller
DIŞİŞLERİ BAKANI Erdal İnönü
SAVUNMA BAKANI Mehmet Gölhan
İÇİŞLERİ BAKANI
GNKUR BAŞKANI İ. Hakkı Karadayı
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
RAKİP ÜLKE
DEVLET BAŞKANI Konstantinos Stefanopulos
BAŞBAKAN Andreas Papandreu
DIŞİŞLERİ BAKANI
SAVUNMA BAKANI
İÇİŞLERİ BAKANI
GNKUR BAŞKANI
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ TEKRARLAYAN -Kriz bir çatışma sürecinde tetikleyici bir sözsel/eylemsel [askeri] girişimin devamında ortaya çıkıyor ise çatışma-kriz ilişkisini açıklayacak bilgi girilir Ege Denizi uyuşmazlığı içerisinde tetiklenmiş bir krizidir.
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY SİYASİ, HUKUKİ -Çatışmayı krize tetikleyen somut-özgül sözsel/eylemsel davranışın ne olduğu açıkça belirtilir  1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ YUNANİSTAN 1994 YILINDA UNCLOS’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YUNANİSTAN’IN KARASULARINI 12 MİLE GENİŞLETEBİLECEĞİ ALGISI
KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ -Krizi başlatan tetikleyici davranışın ortaya çıktığı tarih açıkça belirtilir May-95
KRİZİN SONA ERME TARİHİ -Krizin sonlanma tarihi açıkça belirtilir
KRİZİN TİPİ
Tarafları Açısından İki taraflı-Dış Politika
Çıktığı Coğrafya Açısından Ege Denizi
Kriz – Zaman İlişkisi Açısından Gelişen
Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından Algısal Güvenlik
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY     OLAYIN KATEGORİSİ Sözlü Eylem ÖZET: 1994 yılında UNCLOS’un yürürlüğe girmesi ve Yunanistan’ın tutumları neticesinde Türkiye Yunanistan’ın karasularını 12 mile genişleteceği algına kapılmıştır. Bu algısal güvensizlik durumunun neticesi olarak TBMM’de bu konu tartışılmış ve böyle bir durum savaş nedeni sayılacağı görüşülmüştür. Yunanistan’ın açıklamalarının krizi tetiklemesinin ardından Türkiye’nin de konuyu Meclis’te savaş nedeni olarak tartışması krizi tırmandırmıştır. Kriz Yunanistan’ın BM’ye karasularını 6 milde tutacağına güvence vermesiyle yumuşamıştır. Fakat kriz tamamen bitmediği gibi krize özgü uyuşmazlık/çatışma hali de taraflar arasında devam etmektedir.
KRİZİN TETİKLEYİCİSİ Statü ihlali
KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ Sözlü Eylem
KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ Sözlü, Siyasi
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ         KRİZ YÖNETİM EVRESİ                KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ -Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre 1994 yılında Yunanistan UNCLOS’un onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra Ege Denizinde karasularını 12 mile çıkaracağı algısı yaratmıştır.
TIRMANMA EVRESİ -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç 31 Mayıs 1995’te Yunanistan UNCLOS’a dayanarak karasularını 12 mile genişleteceği yönünde açıklamada bulunmuştur. Bunun üzerinde Türkiye’de algısal güvenlik ikilemi oluşmuştur. Türkiye 8 Haziran 1995’te TBMM’de Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasını casus belli sayacağı üzerinden bir konuşma gerçekleşmiştir.
KRİZ EVRESİ – Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş. Yaşanan gerginlik üzerine Yunanistan BM’ye karasuları sınırında 6 mil’de kalacağına dair güvence vermiştir.
KRİZ SONRASI EVRE -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. Kriz Yunanistan’ın güvence vermesi ile yumuşamıştır. Ancak Türkiye’nin ‘casus belli’ tartışmasında bir geri adım atılmamıştır. Kriz zamanla unutularak belirsiz bir hale gelse de krize özgü uyuşmazlık ve çatışma sürmektedir.
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ         KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ                  ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ -Karar alıcının “kriz”i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. Saygınlık ve hak kaybı
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. Sınırlı Tersine Çevrilebilir Tepki
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Şiddet içermeyen çoklu çözüm
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Türkiye’nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. Kırmızı hat çizme
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ Türkiye’nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Şiddet içermeyen çoklu çözüm
ŞİDDET SEVİYESİ -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. Psikolojik stres ve baskı,İbret verici Güç Kullanma Tehdidi
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI       3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER     3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT -Üçüncü  aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. BM
3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
3. AKTÖR / DEVLETLER     3. AKTÖR DEVLET -Üçüncü  aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. ABD
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
KRİZİN SONUCU       SONUCUN NİTELİĞİ -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir.
SONUCUN ŞEKLİ -Krizin  taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında  bilgi vermektedir. Zamanla unutulma
KRİZ SONRASI STATÜ -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında  bilgi vermektedir. Zımnı uzlaşı
KAYNAK ÖNERİSİ REFERANS ADI
1 Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, Ankara: Tudav, 2006.
2 Fuat Aksu. Türk Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yayınları, 2001
3 Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989
4 Alexis Heraklides, Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike” Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002
5
6
7
8
9