TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ  
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU     
         
GENEL BİLGİLER                 KRİZİN ADI 1989 Bulgaristan Göç Krizi -Krizi en iyi tanımlayacak jenerik ismin girilmesi   
  DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ Türkiye-Bulgaristan -Krizin doğrudan tarafı olan ülkelerin isimlerinin girilmesi  
  KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM   -Krizin tetiklenmesine yol açan sözel/eylemsel davranışı kim gerçekleştiriyor? Devlet / Devletdışı Devlet
  HÜKÜMET YAPILARI  TÜRKİYE -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir Demokratik Rejim-Tek Parti Hükümeti
    BULGARİSTAN -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir Tek parti, otokratik
  SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ TÜRKİYE    
    DEVLET BAŞKANI Kenan EVREN  
    BAŞBAKAN Turgut ÖZAL  
    DIŞİŞLERİ BAKANI Vahit Melih Halefoğlu/Mesut Yılmaz  
    SAVUNMA BAKANI Safa Giray  
    İÇİŞLERİ BAKANI Abdülkadir AKSU  
    GNKUR BAŞKANI Necdet Üruğ/Necip TORUMTAY  
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ Ömer Engin Lütem  
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
    RAKİP ÜLKE    
    DEVLET BAŞKANI Todor Jivkov  
    BAŞBAKAN Georgi Atanov  
    DIŞİŞLERİ BAKANI Petar Mladenov  
    SAVUNMA BAKANI    
    İÇİŞLERİ BAKANI    
    GNKUR BAŞKANI    
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
         
  ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ   -Kriz bir çatışma sürecinde tetikleyici bir sözsel/eylemsel [askeri] girişimin devamında ortaya çıkıyor ise çatışma-kriz ilişkisini açıklayacak bilgi girilir Tekrarlanmayan çatışma
  KRİZİ TETİKLEYEN OLAY Statü İhlali-Dış Değişim-Şiddet İçermeyen Baskı -Çatışmayı krize tetikleyen somut-özgül sözsel/eylemsel davranışın ne olduğu açıkça belirtilir   
  KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ -Krizi başlatan tetikleyici davranışın ortaya çıktığı tarih açıkça belirtilir 10. May.1989
    KRİZİN SONA ERME TARİHİ -Krizin sonlanma tarihi açıkça belirtilir 29-Dec-89
  KRİZİN TİPİ      
    Tarafları Açısından İki taraflı  
    Çıktığı Coğrafya Açısından Balkanlar  
    Kriz – Zaman İlişkisi Açısından Gelişen Kriz  
    Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından Tasarlanmış Kriz  
  KRİZİ TETİKLEYEN OLAY     OLAYIN KATEGORİSİ Siyasi ve İnsani
ÖZET:   Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığa yönelik olarak başlatılan ayrımcı uygulamalar ve asmilasyon politikaları burada yaşayan Türk azınlığın göçe zorlanması ile yeni bir boyut kazanmış ve Türkiye'nin müdahil olmasına yol açmıştır. Türkiye Bulgaristan üzerinde baskı/etki kurmaya çalışarak asmilasyon ve göçe zorlama siyasasını engellemek istemiş ancak bunda başarılı olamamıştır. Bulgaristan ve Türkiye arasıında başlangıçta bir "dış politika krizi" olarak ortaya çıkan kriz hali söz konusu ülkelerin farklı askeri,siyasi blokların üyeleri olmalarıyla daha da duyarlı hale gelmiş; krizin uluslararası bir krize dönüşmesi riski ortaya çıkmıştır.
Kriz Bulgaristan'da Jivkov yönetiminin değişmesi ile birlikte çözülme eğilimine girmiş, iki ülke arasında başlatılan müzakerler sonucunda azınlığa yönelik ayrımcı uygulamalara ve baskılara son verilerek ilişkiler normalleştirilmiştir.
    KRİZİN TETİKLEYİCİSİ Bulgaristan  
    KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ Anlaşma ihlali, fiili durum yaratma,statü ihlali  
    KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ Krizi tetikleyen davranışa karşı geliştirilen tepkisel davranış hakkında açık bilgi verilir Sözsel ve siyasi tepki
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ         KRİZ YÖNETİM EVRESİ                KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ -Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre Siyasi tehdit algısı
    TIRMANMA EVRESİ -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç Bulgaristan'ın psikolojik şiddeti fiziksel şiddete dönüştürmesi ve azınlığı Türkiye'ye göçe zorlaması ve bu duruma Türkiye'nin hazırlıksız yakalanması sonucunda krizin tırmanması.
    KRİZ EVRESİ -Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş… Türkiye tarafından şiddet içermeyen baskı çerçevesinde ve sınırlı diplomatik hedeflere ulaşılması
    KRİZ SONRASI EVRE -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. Sorun çözen, Değişime neden olan kriz
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ         KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ                  ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ -Karar alıcının "kriz"i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. Siyasi, İnsani Tehdit, Saygınlık ve Hak Kaybı
    RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. Oldu-Bitti
    RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Askeri olmayan baskı
    TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Türkiye'nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. Kontrollü Baskı
    TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ Türkiye'nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Şiddet içermeyen çözüm
    ŞİDDET SEVİYESİ -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. Psikolojik stres ve baskı yaratma
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI       3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER     3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT -Üçüncü  aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. YOK
    3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
  3. AKTÖR / DEVLETLER     3. AKTÖR DEVLET -Üçüncü  aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. YOK
    3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
KRİZİN SONUCU       SONUCUN NİTELİĞİ -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir.
  Zımni Uzlaşı SONUCUN ŞEKLİ -Krizin  taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında  bilgi vermektedir. Zamanla unutulma
KRİZ SONRASI STATÜ     -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında  bilgi vermektedir. Statüko Ante
KAYNAK ÖNERİSİ REFERANS ADI
1 Zehra Gürsoy, "Türkiye- Bulgaristan İlişkilerinde 1989 Krizi: Kriz Yönetimi Açısından Bir İnceleme", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 
2 Neriman Ersoy Hacısalihoğlu ve Mehmet Hacısalihoğlu (Eds.), 89 Göçü: Bulgaristan'da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye'ye Zorunlu Göç, İstanbul: BALKAR-BALMED Yay., 2012.
3 Ali Dayıoğlu, Toplama Kampından Meclis'e:Bulgaristan'da Türk ve Müslüman Azınlığı, İstanbul: İletişim Yay., 2005.
4 Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Bulgaristan'da Türk Göçü (1985-1989), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 2012.
5  
6  
7  
8  
9